NIKLAS POWELEIT FILM + MOTION DESIGN
ANDROMEDA_6SDHDV_2ANDROMEDA_1SDHDV_4ANDROMEDA_6SDHDV_2ANDROMEDA_1SDHDV_4ANDROMEDA_6SDHDV_2ANDROMEDA_1SDHDV_4

REPORTAGE-DOK

ANDROMEDA-THUMBNAIL
REZYKLIERUNG_THUMBNAIL

KI EXPERIMENTALFILM

NIKLAS POWELEIT
FILM + MOTION DESIGN